Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
26Tháng 11

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

CÔNG TY ABC Địa chỉ: Mã số thuế : SỔ QUỸ TIỀN MẶT Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 Ngày Ngày Số chứng từ Diễn giải Số tiền (VND) Ghi Sổ Chứng từ Thu Chi Thu Chi Tồn SỐ DƯ […]

Quản Trị

26Tháng 11

Bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bán ra

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng……. năm ………. Người nộp thuế:……………………………………………………………………………. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….. Đơn vị tiền: đồng Việt […]

Quản Trị

26Tháng 11
nen-dv-giay-phep-kinh-doanh

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN DỊCH VỤ BÁN RA

    Kiểm tra lại sổ sách trước khi quyết toán   Kiểm tra trước khi quyết toán là động thái chuẩn bị chủ động mọi tình huống khi quyết toán do đó chúng ta không bị động trước công […]

Quản Trị