Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH MIỀN TÂY Độc Lập – Tư Do – Hạnh Phúc
———-oOo———-
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
Thực hiện tại : CHI NHÁNH MIỀN TÂY
TK Công nợ : 131 – Phải thu của khách hàng
Mã khách hàng : AMTHANHVANG – Cty TNHH Âm Thanh Vàng
Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09
Hôm nay, Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Chúng tôi gồm :
+  ÔNG : Đại diện  CHI NHÁNH MIỀN TÂY
+ Đại diện  Cty TNHH Âm Thanh Vàng
Tiến hành đối chiếu phát sinh công nợ mua bán hàng hóa và xác nhận như sau :
I. DƯ ĐẦU KỲ : 1/1/2009
1.Dự nợ 0 VND
2.Dư có 0 VND
II.PHÁT SINH NỢ TRONG KỲ : 0
Trong đó -Tiền hàng 0 VND
-Tiền VAT 0 VND
-Tiền mặt 0 VND
-Chuyển khoản 0 VND
III.PHÁT SINH CÓ TRONG KỲ 0
Trong đó -Tiền hàng 0 VND
-Tiền VAT 0 VND
-Tiền mặt 0 VND
-Chuyển khoản 0 VND
IV. DƯ ĐẦU KỲ : 1/31/2009
1.Dự nợ 0 VND
2.Dư có 0 VND
Quý đơn vị còn nợ chi nhánh số tiền là : 0 VND
Số tiền bằng chữ : Chẵn
Chi nhánh còn nợ quý đơn vị tiền ký quỹ là : 0 VND
Đại diện Đại diện
CHI NHÁNH MIỀN TÂY Cty TNHH Âm Thanh Vàng
Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related