Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

BIÊN BẢO KIỂM QUỸ TIỀN MẶT

Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

 

BIÊN BẢN KIỂM QUỸ TIỀN MẶT ( VND)

THÁNG 07

 

Vào lúc 16 giờ ngày 31 Tháng 07 năm 2008 tại CN Công Ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai –M21_M22 KDC TM Hạnh Thông Tây, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TP HCM.

Việc kiểm tra tiền mặt tồn quỹ do bà Phan Thị HồngHạnh làm thủ qũy, có sự hiện diện các thành viên sau:

-Bà Trương Đỗ Thị Như Hiền                                   Chức vụ trợ lý kế toán trưởng

-Bà Lê Quang Ngọc Bích                                          Chức vụ kế toán quỹ tiền mặt

-Bà Phan Thị Hồng Hạnh                                         Chức vụ thủ quỹ

Tiền mặt thực tế tại thời điểm trên bao gồm:

 

   Mệnh giá (VNĐ)                   Đơn vị tính    Số tờ         Thành Tiền (VNĐ)
500.000 Tờ
200,000  
100,000   13 1.300.000
50,000   967 48.350.000
20,000   66 1.320.000
10,000   12 120.000
5,000   16 80.000
2,000   32 64.000
1,000   11 11.000
500   24 12.000
200   15 3.000
Tổng cộng     51.260.000

 

Số tiền thực tế tại quỹ tiền mặt: 51.260.128 đồng (Năm mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi  nghìn đồng)

-Số tiền theo chứng từ thu – chi số tiền: 51.260.128 đồng.

Quá trình kiển tra hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 3 bản: Trợ lý kế toán trưởng, thủ quỹ, kế toán tổng hợp mỗi người một bản có giá trị như nhau.

 

       Trợ lý kế toán trưởng                          Kế toán quỹ tiền mặt                                       Thủ quỹ

 

 

 

Trương Đỗ Như Hiền                           Lê Quang Ngọc Bích                                            Phan Thị Hồng Hạnh

DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

 

TRẦN THANH TRỌNG

Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

 

BIÊN BẢN KIỂM QUỸ TIỀN USD THÁNG 07

 

 

Vào lúc 16 giờ ngày 31 Tháng 07 năm 2008 tại CN Công Ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai –M21_M22 KDC TM Hạnh Thông Tây, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TP HCM.

Việc kiểm tra tiền mặt tồn quỹ do bà Phan Thị HồngHạnh làm thủ qũy, có sự hiện diện các thành viên sau:

 

-Bà Trương Đỗ Thị Như Hiền                                   Chức vụ trợ lý kế toán trưởng

-Bà Lê Quang Ngọc Bích                                          Chức vụ kế toán quỹ tiền mặt

-Bà Phan Thị Hồng Hạnh                                         Chức vụ thủ quỹ

 

Tiền mặt thực tế tại thời điểm trên bao gồm:

Số tiền thực tế tại quỹ tiền USD: 21.800 USD (Hai mươi mốt nghìn, tám trăm usd)

-Đã gởi tiết kiệm tại NH ACB-CN Gò Vấp. Số seri của sổ: CR 28307

Quá trình kiển tra hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 3 bản: Trợ lý kế toán trưởng, thủ quỹ, kế toán tổng hợp mỗi người một bản có giá trị như nhau.

 

       Trợ lý kế toán trưởng                          Kế toán quỹ tiền mặt                                       Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

Trương Đỗ Như Hiền                           Lê Quang Ngọc Bích                                            Phan Thị Hồng Hạnh

 

 

DUYỆY Y CỦA GIÁM ĐỐC

 

 

TRẦN THANH TRỌNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu kế toán Related