Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

CHI TIẾT BÁN HÀNG

CÔNG TY ABC Mẫu số S35-DN
Địa chỉ: (Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
MST : ngày 20-3-2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09
Ngày Chứng từ Diễn giải Tài Doanh thu Các khoản tính trừ
ghi sổ Số Ngày khoản Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Các khoản khác
TỔNG CỘNG
Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related