Đóng

Dịch vụ kiểm toán

01Tháng 11
hoat-dong-kiem-toan

Hoạt động kiểm toán độc lập

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 1. Khái niệm, bản chất kiểm toán 1.1. Khái niệm: Là một quá trình do các KTV có đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm thu thập các […]

Chili System