Đóng

Luật thuế

17Tháng 4

Công Văn Số: 2374 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2374 /TCT-CSV/v hoá đơn Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6754/CT-HTr ngày 05/02/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội về hoá đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ đối với một số trường hợp.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo nội dung trình bày và tài liệu gửi kèm công văn số 6754/CT-HTr nêu trên, trường hợp Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng ký hợp đồng nhận nhập khẩu uỷ thác với Công ty cổ phần Bột – Giấy VNT19, theo hợp đồng nhận nhập khẩu uỷ thác Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng được uỷ thác ký hợp đồng và thanh toán thay mua dây chuyền nhà máy sản xuất bột giấy với Công ty Sodre Cell Tofle ở nước ngoài theo điều kiện giá EXW; làm thủ tục mở tờ khai hải quan và nộp thuế thay ở khâu nhập khẩu khi hàng về đến cảng Việt Nam.

Sau khi nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng xuất hoá đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác ghi:

– Giá chưa thuế GTGT: giá trị hàng hoá nhập khẩu theo giá EXW trên tờ khai hải quan.

– Thuế GTGT khâu nhập khẩu: ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu trên Giấy nộp tiền vào NSNN.

Đối với phí uỷ thác nhập khẩu được Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng lập hoá đơn GTGT và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:– Như trên;

– Vụ PC-BTC;

– Vụ PC-TCT;

– Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Cao Anh Tuấn 
Luật thuế Related