Đóng

Luật thuế

11Tháng 4

Công Văn Số: 355 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 355 /TCT-CS

V/v lãi suất uỷ thác cho vay vốn

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;

– Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

(Địa chỉ: KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện

Phong, tỉnh Bắc ninh).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1081/CT-TTHT ngày 26/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, công văn số 0108/16-FIN/SEV ngày 01/8/2016 và công văn số 0112/16-FIN/SEV ngày 20/12/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) về lãi suất áp dụng đối với các khoản vay uỷ thác. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4530/TCT-CS ngày 30/9/2016 xin ý kiến Ngân hàng nhà nước về lãi suất uỷ thác cho vay vốn của Công ty SEV và nhận được công văn 9211/NHNH-TTGSNH ngày 30/11/2016 của Ngân hàng nhà nước. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1e Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định ấn định thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế: “e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;”.

– Tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 3 Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 24/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết:

“4. “Các bên có quan hệ kiên kết” (sau đây được gọi là “các bên liên kết”) là cụm từ được sử dụng để chỉ các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp dưới đây:…

4.2 Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức của một bên khác;

  1. Giao dịch liên kết” là giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết.
  2. “Giao dịch độc lập” là giao dịch kinh doanh giữa các bên không có quan hệ liên kết.”

– Tại điểm 2 công văn số 9211/NHNN-TTGSNH ngày 30/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về việc điều chỉnh lãi suất cho vay uỷ thác như sau: “Để đảm bảo việc thực hiện hoạt động cho vay không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật các Tổ chức tín dụng thì SEV có quyền lựa chọn cách thức tiến hành hoạt động cho vay phù hợp (tần suất thực hiện hoạt động cho vay không thường xuyên, liên tục hoặc/và hoạt động cho vay không nhằm mục đích sinh lợi). Việc SEV điều chỉnh mức lãi suất cho vay theo lãi suất trần tiền gửi USD của kỳ hạn tương ứng do NHNN công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch là do SEV tự thoả thuận quyết định với bên liên quan.”

Đề nghị Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn theo đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng. Trường hợp Công ty SEV cho các công ty trong cùng tập đoàn vay theo đúng quy định và Hợp đồng cho vay thông qua việc uỷ thác cho Ngân hàng Citibank là giao dịch liên kết thì Công ty SEV phải có nghĩa vụ công khai giao dịch liên kết này theo mức lãi suất được xác định theo nguyên tắc giao dịch độc lập trên cơ sở nguyên tắc giá thị trường.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế và Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn(để b/c)

– Ngân hàng Nhà nước;

– Vụ TCNH, Vụ CST, Vụ PC-BTC;

– Vụ PC-TCT;

– Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

  Cao Anh Tuấn

 

Luật thuế Related