Đóng

Luật thuế

18Tháng 4

Công Văn Số: 5087 /TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 5087 /TCT-KKV/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Phú Khang

(Số 684/28A Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 10/CV-PK ngày 10/10/2006 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Phú Khang vướng mắc về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

Điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Phú Khang đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập Công ty (tháng 10/2011) đến khi giải thể doanh nghiệp (ngày 01/5/2016), Công ty không phát sinh khấu trừ thuế giá trị tăng đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh (không có số thuế giá trị gia tăng đầu ra) với số thuế giá trị gia tăng đầu vào thì số thuế giá trị gia tăng mua hàng (Công ty thuê văn phòng làm việc, tiền điện, nước, điện thoại , văn phòng phẩm,…) Công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Phú Khang được biết./.

 

Nơi nhận:– Như trên;

– Phó TCTr Nguyễn Đại Trí (để b/c);

– Vụ PC, CS (TCT);

– Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;

– Lưu: VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Đào Ngọc Sơn
Luật thuế Related