Đóng

Luật thuế

15Tháng 4

CÔNG VĂN SỐ: 8982/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 8982/CT-TT&HT; NGÀY PHÁT HÀNH: 09/06/2016

V/v Thuế nhà thầu đối với phí môi giới bán hàng – Công ty TNHH Hưng Long.

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Long.

Cục thuế có nhận được công văn số KT03/16 ngày 25/05/2016 của Công ty về việc thuế nhà thầu đối với phí môi giới bán hàng.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4, Điều 2, Chương I, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài như sau:

“ Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đay cho tổ chức, cá nhân Việt nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

-Môi giới: bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi phí môi giới bán hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam trả cho Công ty môi giới nước ngoài thì khoản chi phí này thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn của Thông tư trên.

Trên đây là ý kiến của Cục thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận– Như trên;

-P.KTTT1,KTTT2,KTTT3 (Email);

-LĐ Cục (Email để b/c);

-P.TT&HT;

-Lưu HCQT-TV-AC.

KT.CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký: Nguyễn Minh Tâm

 

Luật thuế Related