Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHẢI THU

CÔNG TY ABC
Địa chỉ :
Mã số thuế  :
ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHẢI THU
Tên khách hàng : Cty TNHH Âm Thanh Vàng
Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09
Chứng từ Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền Đã thanh toán
Số Ngày
TỔNG CỘNG 0 0
Số dư đầu kỳ 0
Mua trong kỳ 0
Trả trong kỳ 0
Số dư cuối kỳ 0
Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related