Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

CÔNG TY TNHH …………….
Địa chỉ: 100E Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Tel :0918 53 59 56   –  0618 618 955            Fax: 0613.857 183
www.tuvanketoankiemtoan.com   Emai: tuvanminh@gmail.com

 

                                                                                                                                    Số:………….

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

– Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế số 24LTC/HĐNN ngày 25/09/1989 của hội đồng nhà nước (Điều 34 và điều 100 của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN).

– Hôm nay, ngày …..tháng …..năm 2016  tại Công ty TNHH ……………chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ): CÔNG TY TNHH

Địa chỉ        :

Điện thoại   :                                    Fax:

Mã số thuế  :

Đại diện      :                                Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản số:

Ngành nghề: Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI.

BÊN B (BÊN THUÊ DỊCH VỤ)

Địa chỉ         :

Điện thoại    :                                                                        Fax:

Mã số thuế   :

Đại diện       :                                                                         Chức vụ: Giám đốc

– Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng tư vấn (Gọi tắt là hợp đồng) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG.

      – Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất của hai bên, bên A là nhà cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán cho bên B theo thỏa thuận như sau:

 Trách nhiệm của bên A:

– Bên A nhận làm dịch vụ tư vấn kế toán theo nội dung sau:

+ Bên A có trách nhiệm lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo BHXH trọn gói bắt đầu từ tháng…… năm 2016 cho đến khi kết thúc hợp đồng.

+ Bên A chịu trách nhiệm bảo mật tuyệt đối các thông tin tài liệu về số liệu kế toán, thuế cho bên B.

+ Tư vấn cho bên B khi bên B cần hỗ trợ về các vấn đề tài chính kế toán thuế có liên quan.

+ Bên A nhận số liệu bàn giao từ kế toán trước đây từ bên B.

+ Bảo quản chứng từ sổ sách cho bên B.

+ Bàn giao đầy đủ hồ sơ sổ sách chứng từ bao gồm file mềm, file cứng, data dữ liệu cho bên B.

+ Hướng dẫn qui trình nghiệp vụ cho nhân viên bên B.

+ Làm việc với cơ quan chức năng khi có yêu cầu liên quan đến sổ sách kế toán công ty.

+ Trong trường hợp phát sinh công việc phải làm lại sổ sách trước khi ký hợp đồng thì hai bên tiến hành xem xét khối lượng công việc và sẽ có thỏa thuận riêng.

Trách nhiệm của bên B

–  Bên B có trách nhiệm tạo điều kiện cho bên A tiếp cận hồ sơ kế toán và tiếp nhận bảo quản số liệu theo qui định.

– Bên B có trách nhiệm thanh toán chi phí dịch vụ cho bên A theo thỏa thuận hợp đồng.

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ

        – Phí làm báo cáo BHXH, báo cáo thuế, sổ sách kế toán là: …………….đồng/tháng

– Mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

– Thanh toán hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoãn ngay sau khi bên A xuất hóa đơn tài chính cho bên B.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN.

– Trách nhiệm bên A: Bên A có trách nhiệm thực hiện theo điều 1 ở trên.

– Trách nhiệm của bên B: Thực hiện thanh toán cho bên A theo đúng điều 3 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

– Hai bên cam kết các nội dung quy định trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc nào hai bên cùng bàn bạc thêm để giải quyết vấn đề hoặc bằng văn bản phụ lục bổ sung để thực hiện hợp đồng.

– Trong trường hợp có tranh chấp, sau 10 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà hai bên không tự thỏa thuận được, thì hai bên thống nhất chọn tòa án kinh tế và chọn Tòa án Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai để giải quyết.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG.

  • Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ……/…../ 2016 đến …./……/2017.

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG.

  • Hợp đồng được thanh lý khi hai bên ký thanh lý bằng một văn bản, hợp đồng được thanh lý trong trường hợp hai bên chấp thuận bằng văn bản.
  • Trường hợp một trong hai bên không thống nhất để đi đến tiếp tục thực hiện hợp đồng thì sẽ tiến hành chấm dứt hợp đồng. Bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước ba mươi ngày cho đến thời điểm kết thúc hợp đồng.
  • Đồng thời bên chấm dứt hợp đồng phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của hợp đồng khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo điều 01 và điều 03 của hợp đồng này ngay khi thông báo chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 8: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

  • Hai bên cam kết thực hiện đúng  theo quy định của hợp đồng này và các quy định hiện hành của nhà nước.
  • Phụ lục hợp đồng, mọi bổ sung, sửa đổi phải được thể hiện bằng văn bản và được đại diện hợp pháp của hai bên ký, đóng dấu mới có hiệu lực pháp lý.
  • Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng việt, 02 bản tiếng anh mỗi bên giữ hai bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Đồng Nai ngày…….tháng …….năm 2016

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

                    Giám đốc                                                                    Giám đốc

 

 

                 NGUYỄN THỊ THUẬN AN                                             

Biểu mẫu kế toán Related