Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

Ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

Tên đơn vị :

Số : …………

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông :                                                                            Quốc tịch : VIỆT NAM

Chức vụ :   

Đại diện cho (1) :                                                                                            ĐT :

Địa chỉ :

Và một bên là Ông / Bà :

Sinh ngày:                                                                                                       Quốc tịch : VIỆT NAM

Nghề nghiệp (2) :  KT

Địa chỉ thường trú :

Số CMND :                                            Cấp ngày:                                            Tỉnh:

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động (3) :
 • Địa điểm làm việc (4) : CÔNG TY TNHH
 • Chức danh chuyên môn: Chức vụ ( nếu có ):
 • Công việc chính phải làm (5):

Điều 2 : Chế độ làm việc

–     Thời giờ làm việc (6) :  8H /NGÀY

 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

 

Điều 3 : Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

 1. Quyền lợi :

– Phương tiện đi lại và làm việc ( 7 ) : Tự túc

 • Tổng lương : Đồng
 • Mức lương cơ bản (8) : Đồng 
 • Phụ cấp :  đồng
 • Hình thức trả lương : 1 lần hàng tháng
 • Trong đó phụ cấp bao gồm (9):
  • Phụ cấp ngiệp vu, văn phòng                                     :
  • Phụ cấp trách nhiệm :

 

 

 • Phụ cấp an toàn nguy hiểm, môi trường độc hại :
 • Phụ cấp khác : đđồng
 • Được trả lương vào ngày 10 dương lịch hàng tháng.
 • Tiền thưởng : Tùy thuộc vào lợi nhuận công ty
 • Chế độ nâng lương : Tùy thuộc vào năng lực làm việc và tình hình kinh doanh của cty.
 • Chế độ nghĩ ngơi ( nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết …) : Theo pháp luật của nhà nước Việt Nam
 • Chế độ đào tạo ( 11) : Sẽ được xem xt cử đi học tập nâng cao nghiệp vụ theo nguyện vọng nhưng phải cam kết quay về phục vụ công ty theo thỏa thuận.
 • Những thỏa thuận khác (12) : Không
 1. Nghĩa vụ :
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động .
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh , nội quy kỷ luật lao động , an toàn lao động .
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13): Nếu làm thất thoát làm thiệt hại đến tài sản công ty.

 

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ :
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động .
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động , thỏa ước lao động tập thể ( nếu có ).
 1. Quyền hạn :
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc ……)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động , kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật , thỏa ước lao động tập thể ( nếu có ) và nội qui lao động của doanh nghiệp.

 

Điều 5 : Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động .
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau , mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có gía trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại  CÔNG TY TNHH  ,   Ngày …. tháng …. năm 20…

 

Người lao động                                                              Người sử dụng lao động

( Ký tên )                                                                        ( Ký tên , đóng dấu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu kế toán Related