Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

MẪU BIÊN NHẬN

Ngày …. Tháng …. Năm 20….

 

Công Ty TNHH

Đ/c:

ĐT:                                                        – Fax:

DD:

 

 

 

BIÊN NHẬN

 

 

 

 

BÊN BÀN GIAO:

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO:

 

 

 

 

BÊN NHẬN:

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN:

 

 

Biên hòa ngày …. tháng ….. năm 20….

 

BÊN BÀN GIAO                                                             BÊN NHẬN BÀN GIAO

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu kế toán Related