Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

THƯ XÁC NHẬN CÔNG NỢ

 

 

Kính gửi    : CÔNG TY TNHH ……

                                                               Ngày 28 tháng 02 năm 2…….

 

THƯ XÁC NHẬN

 

Kính thưa Quý vị,

 

Hiện nay, cơng ty chng tơi đang tiến hành rà soát công nợ  thường niên của chúng tôi. Báo cáo của chúng tôi đã phản ánh số dư liên quan đến tài khoản của Quý vị tại thời điểm ngày……. tháng….. năm 20……… như sau:

 

Tổng số tiền quý cơng ty nợ chng tơi l  : ……………………………..VND. (1)

  Tổng số tiền công ty đ thng tốn :                                                      (2)

                         Trong đó:

                                          Lần 1:

                                          Lần 2:

 

Số tiền cịn lại đến ngày ……………………..:                                                  (3) = (1) – (2)

.

 

Nếu Quý vị không đồng ý với số dư nêu trên, xin vui lòng thông thống báo đến kế toán viên chúng tôi đầy đủ chi tiết về khoản chênh lệch đã nêu trong thư này.

Trân trọng.

 

 

__________________

Họ và tên :

Chức vụ   :

Phần xác nhận của: CÔNG TY TNHH ………………………..

 

 

Xác nhận số dư trên là đúng                ;           không đúng

 

 

 

 

_­­­­­­­­­­­­___________________

Tên         :

Chức vụ  :                                                                                Ngày ___ tháng ___ năm _____

 

 

 

Biểu mẫu kế toán Related