Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

MẪU HÓA ĐƠN

CUÏC THUEÁ ÑOÀNG NAI
CÔNG TY TNHH Mẩu số :01 GTKT-3LL
Hóa Đơn Ký hiệu :
Giá trị gia tăng Số :
Liên 1 : (Lưu)
Ngày ……. tháng …….năm 20…
  Đơn vị bán hàng : CÔNG TY TNHH
  Địa chỉ :
  Mã số :   Điện thoại :        Fax :
  Tài khoản SỐ :……….. ………….…………..…………tại NH :…………………………..…………………………………………………
   Họ tên người mua hàng :…………………………………………………………………………………
   Tên đơn vị :……………………………………………………………………………………………….
   Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………
   Mã số :…………………………………………………………………………………………………….

Hình thức thanh toán :         Tiền mặt      hoặc          Chuyển khoản

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cộng tiền hàng                   :
Thuế suất thuế GTGT :            % Tiền thuế GTGT                  :
Tổng cộng tiền thanh toán :
Số tiền viết bằng chữ :……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhân hóa đơn)
Biểu mẫu kế toán Related