Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

MẪU SỔ CÁI TÀI KHOẢN

CÔNG TY ABC Mẫu số S03b-DN
Địa chỉ: (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
Mã số thuế : Ngày 20-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Mã hiệu :1111– Tiền Việt Nam
Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09
Ngày Chứng từ Diễn giải TK
ĐỐI Ứng
Số tiền VND
Ghi
Sổ
Số Ngày Nợ
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
CỘNG PHÁT SINH
SỐ DƯ CUỐI KỲ
Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related