Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

MẪU TÍNH GIÁ THÀNH THEO QUÝ

CÔNG TY TNHH
ĐC:
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH QUI  ……  – 20…
SP  chuẩn là: Tổng Giá thành BQ:  ………………………… Đồng
Tổng số lương SP BQ: …………… sp Gía thành 1 SP bình quân : #DIV/0!
STT Số Ctừ Ngày
tháng TÊN HÀNG ĐVT Số lượng TỶ LỆ
qui đổi Số lượng
BQUAN Gía thành
 thực tế Thành Tiền Ghi Chú
Biểu mẫu kế toán Related