Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

MẪU TỔNG HỢP GIÁ THÀNH TOÀN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH
ĐỊA CHỈ            :
MÃ SỐ THUẾ   :
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH TOÀN CÔNG TY
TÊN CÔNG
TRÌNH
GIÁ TRỊ
THẦU
PHỤ
DỰ TOÁN VẬT LIỆU CHÍNH VẬT LIỆU PHỤ Nhân
công
Ca máy Phân bổ CP
quản lý
Lợi
nhuận
trước thuế
Ximen Sắt thép Tổng Sơn xăng dầu ……… Tổng
A B C 1 2 D 1 2 3 E F G H K
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
LẬP BIỂU Ngày       tháng      năm 2013
Biểu mẫu kế toán Related