Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

MẪU XUẤT NHẬP TỒN KHO

CTy TNHH
Đ/C :
ĐT :
MST:
SỔ CHI TIẾT NHẬP KHO NVL – TÀI KHOẢN 152
                                                                                              QUI …….. – Năm 20…….                                                 ĐVT : VNĐ
STT
Chứng từ Tên Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
tháng
1 2 1/3/1900 4 5 6.00 7                          8 9
1                         –
2                         –
3                         –
Biểu mẫu kế toán Related