Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

PHIẾU CHI

CÔNG TY TNHH   Chứng từ Số
Đ/C:
MST : Mẫu số :C31-BB
PHIẾU CHI PC số :
Ngày tháng năm        :
Họ tên người nhận tiền :
Địa chi người nhận    :
Lý do chi tiền            :
Số tiền bằng số          :
Chứng từ kèm theo    :
Ngày chứng từ           :
Lập biểu Người Nhận tiền Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related