Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

PHIẾU ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

CÔNG TY TNHH Kiểm tra Duyệt
đ/c:
MST :
PHIẾU ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG  
Ngày      tháng     năm 20…
Họ tên người ứng tiền   :
Bộ phận                          :
Lý do ứng tiền               :
Chứng từ kèm theo        :
Ngày quyết tóan             :                 Ngày      Tháng      Năm 20…
Người ứng tiền Thủ quỹ Gíam đốc
Biểu mẫu kế toán Related