Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

SỔ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

CÔNG TY ABC Mẫu số S07a-DN
Địa chỉ: (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
Mã số thuế : ngày 20-3-2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
Tài khoản : 1111
Loại quỹ : Tiền việt nam
Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09
Ngày Ngày Số chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi
Ghi
Sổ
Chứng
từ
Thu Chi đối ứng Thu Chi Tồn chú
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
Tổng cộng
Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related