Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

CÔNG TY ABC Mẫu số S02a-DN
Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Mã số thuế : ngày 20-3/2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/09 Đến ngày 31/01/09
Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền
Loại Số Ngày Nợ
TỔNG CỘNG
Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Người lập Kế toán trưởng    Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related