Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

SỔ PHẢI THU

CÔNG TY TNHH
Địa chỉ:
Tel :                         Fax:
MST:
PHẢI THU   TK 131
NĂM 20….
STT SỐ CT Ngày
tháng Diễn giải TK Phát sinh
Nợ
1 2 3 4 5                                  6 7
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
1 354 1/1/2013 phí dịch vụ cty………….. 5111 100,000
2 354 1/1/2013 VAT bn ra 3331 10,000
3
Biểu mẫu kế toán Related