Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

SỔ PHẢI TRẢ

CÔNG TY TNHH
Địa chỉ:
Tel :                         Fax:
MST:
PHẢI TRẢ CTY TNHH …………… TK 331
QUÍ  …. – 20…..
STT SỐ CT Ngày
tháng Diễn giải TK Phát sinh
Nợ
1 2 3 4 5 6                       7
SỐ DƯ ĐẦU QUÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CỘNG PHÁT SINH 0 0
SỐ DƯ CUỐI QUÍ
Ngày 30  tháng  12  Năm 2009
Biểu mẫu kế toán Related