Đóng

Biểu mẫu kế toán

26Tháng 11

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

CÔNG TY ABC
Địa chỉ:
Mã số thuế :
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016
Ngày Ngày Số chứng từ Diễn giải Số tiền (VND)
Ghi
Sổ
Chứng
từ
Thu Chi Thu Chi Tồn
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
Tổng cộng
Ngày 31 tháng 1 năm 2016
Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related