Đóng

Biểu mẫu kế toán

28Tháng 11

SỔ TIỀN GỞI NGÂN HÀNG

CÔNG TY ABC
Địa chỉ:
Mã số thuế :
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09
Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND
Loại Số Ngày DU Gửi vào Rút ra Còn lại
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
CỘNG PHÁT SINH
Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu kế toán Related