Đóng

tư vấn kế toán

28Tháng 11

MẪU XUẤT NHẬP TỒN KHO

CTy TNHH Đ/C : ĐT : MST: SỔ CHI TIẾT NHẬP KHO NVL – TÀI KHOẢN 152                                                                                               QUI …….. – Năm 20…….                                                 ĐVT : VNĐ STT Chứng từ Tên Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền […]

Quản Trị tư vấn kế toán